10 listopada 2016

Regulaminy

REGULAMIN PROMOCJI
Zamień stary router na FortiGate 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Organizatorem promocji o nazwie „„Zamień stary router na FortiGate””, zwanej dalej „Promocją”, jest IKARIA Sp.z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Omłotowa 12/14, 94-251 Łódź, NIP: 727-27-46-817, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Celem Promocji jest promocja produktów typu UTM marki Fortinet w wersjach: FG-50E, FWF-50E, FG-30E, FWF-30E, FG-60E, FWF-60E, FG80E (dalej: „Produkty Promocyjne”), oferowanych poprzez stronę internetową www.fortilab.pl oraz konsultantów telefonicznych (dalej: „Punkty Sprzedaży”).
3. Promocja obejmuje sprzedaż pakietów promocyjnych (dalej: „Pakiet promocyjny”)w cenach specjalnych (dalej: „Cena specjalna”) składających się z produktów promocyjnych, subskrycji serwisów FortiGuard i ForiCare oraz usług dodatkowych.
4. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020, z zastrzeżeniem postanowień §2 ust. 1 Regulaminu.
5. IKARIA Sp. z o.o. Sp. k. jest autoryzowanym partnerem firmy Fortinet.
6. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§2 PAKIETY PROMOCYJNE


1. Promocją zostanie objętych łącznie 150 pakietów promocyjnych w 3 wersjach: FortiBasic, FortiPlus i FortiPro.
2. Pakiet promocyjny składa się z Produktu promocyjnego, subskrypcji serwisów FortiGuard i FortiCare oraz opcjonalnie usług dodatkowych.
3. Dokładna konfiguracja pakietów oraz odpowiadające im ceny specjalne, podane są na stronie internetowej www.fortilab.pl.
4. Wdrożenie zdalne oznacza usługę wdrożeniową przeprowadzoną poprzez telefon przez certyfikowanego inżyniera Fortinet NCE4. Wdrożenie trwa do 3 godzin. W ramach tego czasu inżynier wraz z Uczestnikiem realizują: rejestrację i podniesienie firmware urządzenia; konfigurację interfejsów sieciowych LAN (2), WAN (2); dopisanie obiektów – komputerów, grup, portów (10); konfigurację routingu, NAT (5); konfigurację dynamicznego DHCP; konfigurację reguł firewalla (5); konfigurację reguł filtrów Web Filtering (2); uruchomienie antywirusa i IPSa.
5. Wdrożenie w siedzibie klienta oznacza usługę wdrożeniową realizowana przez certyfikowanego inżyniera Fortinet NCE4 w siedzibie Uczestnika. Czas trwania usługi to 7h roboczych. Zakres wdrożenia obejmuje: rejestrację i podniesienie firmware urządzenia, konfigurację interfejsów sieciowych LAN i WAN; konfigurację sieci, routingu, NAT, DHCP; konfigurację reguł firewalla; konfigurację reguł filtrów Web Filtering; konfigurację reguł filtrów aplikacji; konfigurację antywirusa i IPSa.
6. Organizator gwarantuje, że produkty promocyjne dysponują wydajnością pozwalająca na pracę w sieciach do 100 użytkowników podłączonych do Internetu łączem o przepustowości do 100Mbit. Jeśli z jakiś powodów ta wydajność nie zostanie zapewniona, klient ma prawo do zwrotu Produktu Promocyjnego w terminie 30 dni ubezpieczoną przesyłką kurierska na adres Organizatora, a pieniądze zostaną zwrócone w przeciągu 3 dni roboczych na wskazane przez Klienta konto.
7. Helpdesk Pro oznacza usługę wsparcia technicznego realizowaną przez Organizatora. Usługa obejmuje: priorytetowy dostęp do zespołu helpdesku Organizatora oraz gwarantowany czas reakcji na zgłoszenie: 4h. Okres trwania usługi: 1 rok. Po okresie 1 roku Uczestnik może przedłużyć usługę.
8. Powiadomienie sms/mail oznacza usługę, w której Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem najpóźniej na 2 miesiące przed upływem daty ważności serwisów ochronnych produktu promocyjnego.
9. Gwarancja ceny serwisów oznacza, że Organizator po upływie daty ważności serwisów ochronnych produktu promocyjnego, zaproponuje Uczestnikowi przedłużenie serwisów na kolejny okres w preferencyjnej cenie. W przypadku znalezienia w/w przedłużenia serwisów w cenie niższej niż zaproponowana przez Organizatora, Organizator zwróci Uczestnikowi różnicę.
10. Szkolenie FortiGate oznacza voucher na Szkolenie „FortiGate – Administracja i dobre praktyki” w centrum szkoleniowym IKARIA Sp. z o.o. Sp. k. w Łodzi. Czas trwania szkolenia to 1 dzień roboczy (7h). Wielkość grupy to maksymalnie 6 osób. Szkolenie prowadzone jest przez certyfikowanego inżyniera Fortinet. Voucher jest ważny w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu.
11. Certyfikat administratora oznacza certyfikat ukończenia szkolenia „FortiGate – Administracja i dobre praktyki”. Potwierdza wyszczególnione umiejętności oraz znajomość dobrych praktyk, które zdobył uczestnik szkolenia.
12. Analiza bezpieczeństwa oznacza – voucher na analizę poziomu bezpieczeństwa opracowany przez inżyniera CISA/CISSP, zrealizowanego w formie wywiadu (ok 2h) przeprowadzonego przez doświadczonego, certyfikowanego inżyniera, wraz z udziałem klienta. Analiza kończy się raportem prezentującym stan bezpieczeństwa sieci w obszarach: bezpieczeństwo styku sieci, bezpieczeństwo serwerów, bezpieczeństwo stacji roboczych, bezpieczeństwo urządzeń mobilnych, bezpieczeństwo rdzenia warstwy 2/3 modelu OSI, bezpieczeństwo WIFI, monitoring sieci, kopie zapasowe. Przydatny w celu dokumentowania potrzeb inwestycyjnych dla przełożonych i zarządu. Analiza nie zawiera testów penetracyjnych. Voucher jest ważny w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu.

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI


1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla firm i instytucji prowadzących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla firm i instytucji nie używających dotychczas technologii firmy Fortinet i zamieniających aktualne posiadane urządzenia sieciowe na równoważne funkcjonalnie produkty promocyjne.
3. Równoważność funkcjonalna użytkowanych przez Uczestnika urządzenia sieciowych z produktami promocyjnymi jest każdorazowo potwierdzana przez producenta produktów promocyjnych, na wniosek organizatora.
4. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
5. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania ceny specjalnej Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
1. Zamówić w Punkcie Sprzedaży Pakiet Promocyjny
2. Wypełnić, podpisać, podstemplować i przesłać na adres Organizatora oświadczenie o aktualnie użytkownych urządzeniach sieciowych, zawierające nazwę producenta, model oraz numer seryny.
6. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 5 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika do Promocji (dalej „Zgłoszenie”).
7. Uczestnik może dokonać jednego zgłoszenia.
8. Po stwierdzeniu przez producenta produktów promocyjnych, że Uczestnik dokonał prawidłowego zgłoszenia do Promocji, Organizator prześle uczestnikowi fakturę pro forma na wybrany przez niego Pakiet Promocyjny z ceną specjalną.
8. Pakiet Promocyjny zostanie wysłany po potwierdzeniu opłacenia faktury pro forma, przesyłką kurierska na koszt Organizatora.
10. Po otrzymaniu produktu promocyjnego, Uczestnik musi zarejestrować go na stronie producenta w ciągu 7 dni.
11. Zarejestrowanie się na stronie producenta stanowi potwierdzenie odebrania urządzenia, zaakceptowania zgodności z ofertą oraz weryfikacji wydajności urządzenia.
12. Ceny specjalne będą przyznawane aż do wyczerpania się pakietów promocyjnych . W przypadku wyczerpania się Pakietów Promocyjnych , Promocja ulega automatycznemu zakończeniu.
13. Informacja o wyczerpaniu Pakietów Promocyjnych będzie dostępna na stronie internetowej www.fortilab.pl.

§4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie pod adres Organizatora.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać nazwę firmy, imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
4. Uczestnik o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
5. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.fortilab.pl.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.